Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 8:30 - 16:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

Dla pacjenta

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w POSUM niezwłocznie.

Świadczenia  podstawowej opieki zdrowotnej w POSUM realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Każdy Pacjent ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie „deklaracji wyboru” (druki deklaracji dostępne są w Poradni POZ).

W godz. od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta, w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia – gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy i gdy istnieje konieczność zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji, pacjent ma zapewnione w POSUM świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są w POSUM według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania.

Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia (posiadający zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (po przedstawieniu legitymacji), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w POSUM na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji  psychotropowych w zakresie   lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w terminie określonym lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym POSUM.
Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się Pacjentów kontynuujących leczenie w POSUM.
Szczegółowe zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793)

Zasady udzielania w POSUM świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia wynikające z art. 47 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dostępne są w miejscach rejestracji Pacjentów oraz w Poradni POZ.

Rejestracja

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM:

 • bezpośrednio-osobiście lub przez osoby trzecie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00
 • telefonicznie 8:3016:00
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • e-Rejestracja

Numery kontaktowe oraz adresy mailowe do poszczególnych poradni oraz naszych partnerów znajdują się w zakładce KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@posum.pl

Anonimowa Ankieta

Drodzy Pacjenci, dla Was chcemy być jeszcze lepsi

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.

Dziękujemy za poświęcony nam czas !

Pliki do pobrania

Przejdź do treści