Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni chirurgii dziecięcej: Ogłoszenie

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem konkursu o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne udzielane przez lekarzy w poradniach POSUM §6 pkt.11 d) Komisja konkursowa unieważniła postępowanie w całości.

§6

11. Komisja konkursowa może zwrócić się do Dyrektora Udzielającego zamówienia o unieważnienie
postępowanie w części lub w całości wówczas, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 15,
c) odrzucono wszystkie oferty,
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia 
przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu 
konkursowym,

e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
zawarcie umowy nie leży w interesie świadczeniobiorców, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć.
Language ?
Skip to content